Japcuqmun

Juya bo

Nirum namnü japcuqmiro lamkhingvaq akü nyatlait.